Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVIII Kadencja (2018 – 2023)
Tytuł Data publikacji

Przyjęcie Statutu Związku Międzygminnego – Zagłębie Ambitnej Turystyki

07-10-2022

Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów

07-10-2022

Rozpatrzenie petycji

07-10-2022

Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój

07-10-2022

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2022 – 2030

07-10-2022

Zmiany w uchwale budżetowej na 2022 rok

07-10-2022

Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

07-10-2022

Wyrażenie zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój

07-10-2022

Wyrażenie zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój

07-10-2022

Przyjęcie do prowadzenia zadania publicznego z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego

07-10-2022

Przyjęcie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

07-10-2022

Zmiana Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju

07-10-2022

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju

07-10-2022

Rozpatrzenie petycji

22-08-2022

Ogłoszenie tekstu jednolitego Statutu Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju

22-08-2022

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2022–2032

22-08-2022

Zmiany w uchwale budżetowej na 2022 rok

22-08-2022

Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój

22-08-2022

Zmiana uchwały ustalającej zasady przyznawania diet radnym Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

22-08-2022

Określenie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Iwonicz-Zdrój na rok szkolny 2022/2023

22-08-2022