Strona głównabiuletynUchwały Rady Miejskiej
Tytuł Data publikacji

Zmiany w uchwale budżetowej na 2022 rok

14-07-2022

Zmiany w uchwale budżetowej na 2022 rok

05-07-2022

Ustalenie zasad przyznawania diet radnym Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

05-07-2022

Uwzględnienie skargi Wojewody Podkarpackiego

05-07-2022

Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój

15-06-2022

Przyjęcie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

15-06-2022

Zmiana Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdroju

15-06-2022

Utworzenie Związku Międzygminnego – Zagłębie Ambitnej Turystyki

15-06-2022

Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2021

15-06-2022

Udzielenie Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój wotum zaufania

15-06-2022

Zmiany w uchwale budżetowej na 2022 rok

23-05-2022

Ustalenie górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych

23-05-2022

Wyznaczenie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

23-05-2022

Przystąpienie do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2022-2031” oraz określenie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

23-05-2022

Wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

23-05-2022

Ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

23-05-2022

Udzielenie upoważnienia Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

12-04-2022

Zakres pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

01-04-2022

Rozpatrzenie petycji

01-04-2022

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2022–2032

01-04-2022