Strona głównabiuletynGospodarka nieruchomościamiPierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż działki położonej w miejscowości Iwonicz

Pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż działki położonej w miejscowości Iwonicz

IR.6840.5.2018.19.IG                                                                        Iwonicz-Zdrój 2019.06.12

 

BURMISTRZ  GMINY  IWONICZ –  ZDRÓJ

 

ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż działki położonej w miejscowości Iwonicz, stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój  oznaczonej   numerem ewidencyjnym  Nr 2728 o pow. 0,12 ha  której prawo własności ujawnione jest  w księdze wieczystej KS1K/00064385/1.

 

Przetarg odbędzie się dnia 16 lipca 2019 roku  /wtorek/  o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28 w pokoju Nr 204.

Zgodnie z zapisem w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Iwonicz „1/2014 – część „A” zatwierdzonym Uchwała Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju Nr XLVIII/322/2018 z dnia 18 maja 2018 roku – działka Nr 2728  stanowi grunt rolny o symbolu 3.R.

 

Cena wywoławcza wynosi: 3062 zł /trzy tysiące sześćdziesiąt dwa złote /brutto/

 

Wadium w wysokości 10 %  tj. 306,20 zł  należy wpłacać do Kasy Urzędu Gminy najpóźniej do dnia 12 lipca 2019  roku lub na konto ulokowane w Banku PEKAO S. A   Nr 59 1240 1792 1111 0010 6851 3444.

 

Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się w wyznaczonym przez Burmistrza dniu w Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy-wpłacone wadium przepada.

Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu udziela się w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju w pokoju Nr 204 oraz pod numerem telefonu: 13 43  502-12 wewn.119 w godzinach pracy Urzędu.

 

ZASTRZEŻENIE:

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo jego odwołania z ważnego powodu.

 

                                                                                                       Witold Kocaj

                                                                                        Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój